top of page

Diatese (aktiv / passiv)

I aktive udsagn (handleform) sættes fokus på, hvad subjektet gør med et objekt, f.eks. drengen spiser æblet. I passive konstruktioner (lideform) for- skydes interessen til objektet, der flyttes frem i udsagnet og gøres til sætnin- gens tema: æblet spises af drengen eller æblet bliver spist af drengen.


På dansk er der to måder at udtrykke passiv på:


1) præsens passiv dannes ved tilføjelse af et -s på infinitivformen og præteritum passiv ved tilføjelse -s på den aktive præteritumform.

infinitiv

spise

dreje

snuse

genitiv, præsens

spises

drejes

vælges

genitiv, præterium

blev spist

blev drejet

blev valgt

2) ved indskud af blive/blev + præteritum participiumformen.

infinitiv

spise

dreje

snuse

genitiv, præsens

bliver spist

bliver drejet

bliver valgt

genitiv, præterium

blev spist

blev drejet

blev valgt

Bemærkninger
1) S-passiv-formen anvendes først og fremmest i skriftsprog.
2) S-passiv-formen anvendes hyppigere på svensk end på dansk og norsk.
3) De fleste stærke verber bøjes udelukkende med blive-passiv i præteritum.

præsens aktiv        præsens passiv       præterium aktiv           præterium passiv

stikker

flyver

finder

stikkes

flyves

findes

stak

fløj

fandt

blev stukket

blev fløjet

blev fundet

4) Sprogbrugerne synes tilbøjelige til at benytte blive-passiv, når der hen- vises til en enkelt, konkret handling, og s-passiven, når der refereres til et generelt, habituelt forhold, jf.


pengene udbetales af staten (generel regel)
pengene bliver udbetalt af staten (enkelt, konkret handling)


5) I forlængelse af foregående: s-passiv benyttes særlig i forbindelse med påbud og forskrifter, hvor der bevidst tilsigtes en agentløs (og derfor almen) konstruktion, f.eks. græsset må ikke betrædes, der må ikke ryges i venteværelset.

Omdanneslse af verber til substantiver (verbalsubstantiver)

På dansk kan en lang række verber nominaliseres v.h.a. afledningsendelserne -(n)ing, -else og -ion, f.eks.

verbum                   verbalsubstantiv          afledningsendelse

at bygge

at betale

at bestyre

at stifte

at reparere

at illustrere

bygning

betaling

bestyrelse

stiftelse

reparation

illustration

-ning

-ing

-else

-else

-tion

-tion

bottom of page