top of page

De mest anvendte verber

De fleste verber er svage verber, der følger regelmæssig bøjning (-ede /-te), men en del af de mest anvendte verber er uregelmæssige. Her følger en oversigt over de mest anvendte danske verber, sorteret efter hvor hyppigt de optræder i sproget.

Infinitiv

Nutid

Datid

Før nutid

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

at være

at have

at kunne

at blive

at skulle

at ville

at få

at sige

at komme

at gå

at gøre

at se

at måtte

at tage

at give

at stå

at finde

at holde

at sætte

at vise

at bruge

at ligge

at vide

at tro

at mene

at ske

at fortælle

at høre

at lave

at lægge

at skrive

at sidde

at lade

at spille

at synes

at følge

at begynde

at køre

at stille

at tænke

at kalde

at ønske

at slå

at leve

at føre

at burde

at spørge

at arbejde

at skabe

at sende

at falde

at kende

at vælge

at føle

at betyde

at trække

at samle

at vente

at forstå

at gælde

at betale

at nå

at prøve

at rejse

at købe

at bo

at tale

at læse

at svare

at vende

at vinde

at sælge

at hjælpe

at møde

at forsøge

at lære

at hedde

at findes

at fortsætte

at stige

at lyde

at kræve

at passe

at sikre

at klare

at koste

at starte

at søge

at tælle

at bryde

at bygge

at lukke

at mærke

at virke

at opleve

at bringe

at handle

at ændre

at ligne

at bede

er

har

kan

bliver

skal

vil

får

siger

kommer

går

gør

ser

tager

giver

står

finder

holder

sætter

viser

bruger

ligger

ved

tror

mener

sker

fortæller

hører

laver

lægger

skriver

sidder

lader

spiller

synes

følger

begynder

kører

stiller

tænker

kalder

ønsker

slår

lever

fører

bør

spørger

arbejder

skaber

sender

falder

kender

vælger

føler

betyder

trækker

samler

venter

forstår

gælder

betaler

når

prøver

rejser

køber

bor

talerr

læser

svarer

vender

vinder

sælger

hjælper

møder

forsøger

lærer

hedder

findes

fortsætter

stiger

lyder

kræver

passer

sikrer

klarer

koster

starter

søger

tæller

bryder

bygger

lukker

mærker

virker

oplever

bringer

handler

ændrer

ligner

beder

var

havde

kunne

blev

skulle

ville

fik

sagde

kom

gik

gjorde

måtte

tog

gav

stod

fandt

holdt

satte

viste

brugte

vidste

troede

mente

skete

fortalte

hørte

lavede

lagde

skrev

sad

lod

spillede

syntes

fulgte

begyndte

kørte

stillede

tænkte

kaldte

ønskede

slog

levede

førte

burde

spurgte

arbejdede

skabte

sendte

faldt

kendte

valgte

følte

betød

trak

samlede

ventede

forstod

gjaldt

betalte

nåede

prøvede

rejste

købte

boede

talte

læste

svarede

vendte

vandt

solgte

hjalp

mødte

forsøgte

lærte

hed

fandtes

fortsatte

steg

lød

krævede

passede

sikrede

klarede

kostede

startede

søgte

talte

brød

byggede

lukkede

mærkede

virkede

oplevede

bragte

handlede

ændrede

lignede

bad

været

haft

kunnet

blevet

skullet

villet

fået

sagt

kommet

gået

gjort

set

måttet

taget

givet

stået

fundet

holdt

sat

vist

brugt

ligget

vidst

troet

ment

sket

fortalt

hørt

lavet

lagt

skrevet

siddet

ladet

spillet

syntes

fulgt

begyndt

kørt

stillet

tænkt

kaldt

ønsket

slået

lavet

ført

burdet

spurgt

arbejdet

skabt

sendt

faldet

kendt

valgt

følt

betydet

trukket

samlet

ventet

forstået

 -
betalt

nået

prøvet

rejst

købt

boet

talt

læst

svaret

vendt

vundet

solgt

hjulpet

mødt

forsøgt

lært

heddet

 -

fortsat

steget

lydt

krævet

passet

sikret

klaret

kostet

startet

søgt

talt

brudt

bygget

lukket

mærket

virket

oplevet

bragt

handlet

ændret

lignet

bedt

Datid

bad
betød
bed
bandt
blev
bragte
brast
brød
burde
bød
bar
drog
drak
drev
døde 
faldt 
for 
fandt

fes
fandtes

flød 
fløj 
fnes 
fnøs
fortrød 
frøs
føg 
fulgte
fik

gad
gav
gled
gned 
greb
græd 
gjaldt
gjorde
gik
havde 
hed 
hev 
hjalp 

holdt 
hang
jog 
klang
kneb 
kom 
krøb 
kunne
kvalte 
lod
lo
led

lød
løj
lagde
løb
måtte
nød
nøs 
peb
red 
randt 
rev
røg
rakte

sad 
sagde 
skred 
skreg 
skrev 
skulle
skød
skar 
sleb 
sled 
slap
slog
sloges
smed 
smøg 
smurte 
sneg
snød
sov 
spandt 
sprang 
spurgte 
stod
steg
stak 
stank 
stjal 
stred
strøg 
strakte 
sved
sveg 
svandt 
svang 
svor 
syntes 
sang 
sank 
solgte 
satte 
tog 
tav 
trådte 
traf
trak
turde
tvang
talte
vidste
ville 
vandt
vred
vakte
valgte
var
åd

Før nutid

bedt
betydet
bidt
bundet
blevet
bragt
bristet
brudt

burdet
budt
båret
draget
drukket
drevet
død 
faldet 
faret
fundet

feset
fandtes

flydt 
fløjet 
fniset 
fnyset
fortrudt
frosset
føget
fulgt

fået

gidet
givet
gledet
gnedet 
grebet
grædt 
gjaldt
gjort
gået

haft 
heddet 
hevet 
hjulpet 

holdt 
hængt
jaget
klinget
knebet 
kommet 
krøbet 
kunnet
kvalt 
ladet
leet
lidt
ligget
lydt
løjet
lagt
løbet
måttet
nydt
nyst 
pebet
redet 
rundet 
revet
røget
rakt
set
siddet 
sagt 
skredet 
skreget 
skrevet 
skullet
skudt
skåret
slebet
slidt 
sluppet
slået
sloges
smidt 
smøget
smurt
sneget
snydt
sovet 
spundet 
sprunget
spurgt
stået
steget
stukket 
stinket 
stjålet
stridt
strøget 
strakt 
svedet
sveget 
svundet 
svunget 
svoret 
syntes 
sunget
sunket
solgt
sat
taget 
tiet 
trådt 
truffet
trukket
turdet
tvunget
talt
vidst
villet 
vundet
vredet
vakt
valgt
været
ædt

bottom of page