top of page

Sætningsskemaet  

På dansk optræder sætningsleddene efter faste ledstillingsprincipper. Se på følgende sætninger, der har givet samme semantiske indhold forskellige, syntaktiske udtryk.

a. hun vil ikke besøge ham på lørdag

b. ham vil hun ikke besøge på lørdag

c. på lørdag vil hun ikke besøge ham

Umiddelbart kan det se ud, som om ordene kan optræde i vilkårlig rækkefølge, men hvis vi kigger nærmere efter, vil vi imidlertid opdage, at der gemmer sig en bestemt systematisk og fast ledrækkefølge bag sætningerne; en systematik som den danske sprogforsker Poul Diderichsen udformede i det såkaldte sætningsskema:

forfelt                                 centralfelt                                     slutfelt

forfelt              v                  n               a                         V                   N                      A

Centralfeltet, også kaldet neksusfeltet, er det felt, hvor de sætningsdannende led optræder (det finitte verbum, subjektet og sætningsadverbialerne).


Slutfeltet, også kaldet indholdsfeltet, er det felt, hvor de indholdsmæssige led står (hovedverbet, objekter, prædikativer, mådesadverbialer).


Nominaler: n = nominaler som subjekt, N = nominaler som objekt, indirekte objekt, subjektsprædikativ, objektsprædikativ.


Verber: v = finitte, sætningsdannende verber (præsens, præteritum, imperativ), V = infinitte verber
 

Adverbialer: a = centraladverbialer, A = indholdsadverbialer
 

Forfeltet, også kaldet fundamentet, er sætningsskemaets jokerplads, hvor alle andre led end det finitte verbum, der definitorisk optræder i centralfeltets anden plads, kan optræde. I det øjeblik et led forlader sin oprindelige plads og rykker frem i forfeltet, og dermed får forvægt, bliver dets plads tom i skemaet, mens de øvrige led fastholder deres pladser. Det vil sige, at den kombinatorik, vi umiddelbart oplever i eksemplerne a), b) og c) herover, tilsyneladende dækker over en bagvedliggende systematik.

forfelt              v                  n               a                         V                   N                      A

hun                   vil                                   ikke                besøge            ham             på lørdag

ham                  vil                 hun           ikke                besøge                                 på lørdag

på lørdag         vil                 hun           ikke                besøge             ham

Ordstillingen i ledsætninger er lig den i hovedsætninger med undtagelse af, at såfremt ledsætningen indeholder et adverbial, er dette placeret foran det finitte verbum:

hovedsætning               v               n               a                         V                   N                      A

jeg                         har                           aldrig                   gået                                    til tango

ledsætning: ja, jeg er sikker på,

hovedsætning               n                a             v                          V                   N                      A

at                           jeg          aldrig        har                     gået                                    til tango

Bemærk, at ledsætningen i stedet for forfelt har et forbinderfelt, der bestemmer ledsætningens semantiske type.

bottom of page