top of page

Uregelmæssige verber

De fleste verber er svage verber, der følger regelmæssig bøjning. Uregelmæssig bøjning har en mindre gruppe af de svage verber, modalverberne og de stærke verber. Her følger en oversigt over de uregelmæssige verber i alfabetisk rækkefølge. Når du har læst den, kan du teste, om du kan huske bøjningerne i linket til højre.

Infinitiv

at bede 
at betyde 
at bide 
at binde 
at blive 
at bringe 
at briste 
at bryde
at burde 
at byde 
at bære 
at drage 
at drikke 
at drive 
at dø 
at falde 
at fare 
at finde

at fise 
at findes

at flyde 
at flyve 
at fnise 
at fnyse
at fortryde 
at fryse 
at fyge 
at følge
at få

at gide 
at give
at glide 
at gnide 
at gribe 
at græde 
at gælde
at gøre 
at gå 
at have 
at hedde 
at hive 
at hjælpe 

at holde 
at hænge 
at jage 
at klinge 
at knibe 
at komme 
at krybe 
at kunne 
at kvæle 
at lade
at le
at lide
at ligge
at lyde 
at lyve 
at lægge
at løbe
at måtte 
at nyde 
at nyse 
at pibe
at ride 
at rinde 
at rive 
at ryge 
at række
at se
at sidde 
at sige 
at skride 
at skrige 
at skrive 
at skulle 
at skyde 
at skære 
at slibe 
at slide 
at slippe
at slå 
at slås 
at smide 
at smyge 
at smøre 
at snige 
at snyde
at sove 
at spinde 
at springe 
at spørge 
at stå 
at stige
at stikke 
at stinke 
at stjæle 
at stride 
at stryge 
at strække 
at svide 
at svige 
at svinde 
at svinge 
at sværge 
at synes 
at synge 
at synke 
at sælge 
at sætte 
at tage 
at tie 
at træde 
at træffe
at trække 
at turde
at tvinge 
at tælle 
at vide 
at ville 
at vinde 
at vride 
at vække 
at vælge 
at være
at æde 

Nutid

beder 
betyder 
bider
binder 
bliver 
bringer 
brister 
bryder
bør 
byder 
bærer 
drager 
drikker 
driver 
dør 
falder 
farer 
finder

fiser 
findes

flyder 
flyver 
fniser 
fnyser
fortryder 
fryser 
fyger 
følger
får

gider 
giver
glider 
gnider 
griber 
græder 
gælder
gør 
går
har 
hedder 
hiver 
hjælper 

holder 
hænger
jager 
klinger 
kniber 
kommer 
kryber 
kan
kvæler 
lader
ler
lider
ligger
lyder 
lyver 
lægger
løber

nyder 
nyser 
piber
rider 
rinder 
river 
ryger
rækker
ser
sidder 
siger 
skrider 
skriger 
skriver 
skal 
skyder 
skærer 
sliber 
slider 
slipper
slår 
slås 
smider 
smyger 
smører 
sniger 
snyder
sover 
spinder 
springer 
spørger 
står 
stiger
stikker 
stinker 
stjæler 
strider 
stryger 
strækker 
svider 
sviger 
svinder 
svinger 
sværger 
synes 
synger 
synker 
sælger 
sætter 
tager 
tier 
træder 
træffer
trækker 
tør
tvinger 
tæller 
ved 
vil 
vinder 
vrider 
vækker 
vælger 
er
æder 

Datid

bad
betød
bed
bandt
blev
bragte
brast
brød
burde
bød
bar
drog
drak
drev
døde 
faldt 
for 
fandt

fes
fandtes

flød 
fløj 
fnes 
fnøs
fortrød 
frøs
føg 
fulgte
fik

gad
gav
gled
gned 
greb
græd 
gjaldt
gjorde
gik
havde 
hed 
hev 
hjalp 

holdt 
hang
jog 
klang
kneb 
kom 
krøb 
kunne
kvalte 
lod
lo
led

lød
løj
lagde
løb
måtte
nød
nøs 
peb
red 
randt 
rev
røg
rakte

sad 
sagde 
skred 
skreg 
skrev 
skulle
skød
skar 
sleb 
sled 
slap
slog
sloges
smed 
smøg 
smurte 
sneg
snød
sov 
spandt 
sprang 
spurgte 
stod
steg
stak 
stank 
stjal 
stred
strøg 
strakte 
sved
sveg 
svandt 
svang 
svor 
syntes 
sang 
sank 
solgte 
satte 
tog 
tav 
trådte 
traf
trak
turde
tvang
talte
vidste
ville 
vandt
vred
vakte
valgte
var
åd

Før nutid

bedt
betydet
bidt
bundet
blevet
bragt
bristet
brudt

burdet
budt
båret
draget
drukket
drevet
død 
faldet 
faret
fundet

feset
fandtes

flydt 
fløjet 
fniset 
fnyset
fortrudt
frosset
føget
fulgt

fået

gidet
givet
gledet
gnedet 
grebet
grædt 
gjaldt
gjort
gået

haft 
heddet 
hevet 
hjulpet 

holdt 
hængt
jaget
klinget
knebet 
kommet 
krøbet 
kunnet
kvalt 
ladet
leet
lidt
ligget
lydt
løjet
lagt
løbet
måttet
nydt
nyst 
pebet
redet 
rundet 
revet
røget
rakt
set
siddet 
sagt 
skredet 
skreget 
skrevet 
skullet
skudt
skåret
slebet
slidt 
sluppet
slået
sloges
smidt 
smøget
smurt
sneget
snydt
sovet 
spundet 
sprunget
spurgt
stået
steget
stukket 
stinket 
stjålet
stridt
strøget 
strakt 
svedet
sveget 
svundet 
svunget 
svoret 
syntes 
sunget
sunket
solgt
sat
taget 
tiet 
trådt 
truffet
trukket
turdet
tvunget
talt
vidst
villet 
vundet
vredet
vakt
valgt
været
ædt

bottom of page